Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε μαθητές

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε μαθητές

H EΥΔΑΠ ως ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης της ύδρευσης και της αποχέτευσης της μείζονος περιοχής της Αττικής εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση και χρήση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Φορέας και χώρος υλοποίησης του προγράμματος

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο Σταγονούλης» υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού από το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη έως και τη λήξη του σχολικού έτους και τρεις μέρες ανά εβδομάδα, οι εκπαιδευτές υποδέχονται στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι περίπου 150 μαθητές ημερησίως. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην πρόσφατα ανακαινισμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας, που διαθέτει σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για την υποδοχή των μικρών επισκεπτών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, καθώς σε αυτή την περίοδο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής τα παιδιά διδάσκονται βασικές έννοιες για τον κύκλο του νερού, τη διαχείρισή του, τον καθαρισμό του, τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων κ.α.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό, με τις απαιτούμενες κάθε φορά αναπροσαρμογές, απευθύνεται εξίσου αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και συχνά πυκνά το παρακολουθούν και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, αλλά και ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως σύλλογοι, ενώσεις, σωματεία κ.α.

Δομή και επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο Σταγονούλης» έχει ως βασικό στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς μέσα από την ενημέρωση, τη γνώση και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Πάνω σε αυτόν τον βασικό άξονα δομείται και το περιεχόμενό του περιβαλλοντικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Προβολή, μέσω οπτικοακουστικού υλικού, της άρρηκτης και διαχρονικής σχέσης ζωής του ανθρώπου με το νερό.

2.Γνώση του φυσικού κύκλου του νερού με στόχο την προβολή της ανάγκης διαφύλαξης της αδιατάρακτης συνέχειας του στον πλανήτη για την επιβίωση και εξέλιξη του ανθρώπου.

3.Ιστορική αναδρομή στην ύδρευση της πόλης των Αθηνών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, παρουσίαση της διαδρομής του νερού από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις Μονάδες Επεξεργασίας Nερού, καθώς και του καθαρισμού του ανεπεξέργαστου νερού, προκειμένου να καταστεί πόσιμο και να διατεθεί στους καταναλωτές. Στόχος είναι να αντιληφθεί η νέα γενιά την αξία του νερού μέσα από την καταγραφή της διαχρονικής και επίπονης προσπάθειας του ανθρώπου να βρει, να συλλέξει και να εξασφαλίσει επαρκές και καθαρό νερό για την ικανοποίηση των ζωτικών του αναγκών. Επίσης, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το νερό δεν έχει αξία μόνο ως φυσικός πόρος, αλλά αποτελεί επίσης ένα προϊόν που απαιτεί ένα υψηλό κόστος, προκειμένου να φτάσει από τις πηγές υδροληψίας στη βρύση μας καθαρό, πόσιμο και υγιεινό.

4.Ιστορική αναδρομή στην αποχέτευση της πόλης των Αθηνών από την αρχαιότητα έως σήμερα με την αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και τη διαχείριση των παραγώγων τους. Η θεματική αυτή περιλαμβάνει την πορεία εξέλιξης της αποχέτευσης της πόλης, από την απόρριψη των λυμάτων σε ανοιχτούς αποδέκτες έως και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων την τελευταία δεκαπενταετία που συνέβαλαν καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό πως η διαδικασία ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την εξυγίανση της θάλασσας του Σαρωνικού και την αξιοποίηση των παραγώγων των λυμάτων για την παραγωγή βιοαερίου στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

5.Παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στο υδραγωγείο του Μόρνου, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο στην Ψυττάλεια). Στόχος είναι να προβληθεί η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

6.Παρουσίαση και ανάλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στον πλανήτη με την ταυτόχρονη παρουσίαση των αρχών ορθολογικής χρήσης του νερού στην καθημερινή μας ζωή για τη διαφύλαξη του πολύτιμου φυσικού πόρου.

Εποπτικά μέσα παρουσίασης του προγράμματος

Βασικός κορμός του προγράμματος είναι η παρουσίαση σε μορφή power point μιας σειράς εικόνων που καλύπτουν θεματικά όλη την προαναφερθείσα δομή του περιβαλλοντικού προγράμματος με την ταυτόχρονη αφηγηματική και επεξηγηματική ανάπτυξη που γίνεται από τον παρουσιαστή του προγράμματος. Ακολουθεί η προβολή σύντομου οπτικοακουστικού υλικού με πρωταγωνιστή τον Σταγονούλη σε τρισδιάστατη μορφή, ο οποίος σε εύληπτη γλώσσα και με παιγνιώδη διάθεση μέσα από ενδιαφέρουσες εικόνες παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο όλο τον κύκλο διαχείρισης του νερού από την ΕΥΔΑΠ, μεταφέροντας ταυτοχρόνως και μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά λαμβάνουν αναμνηστικά δώρα από την ΕΥΔΑΠ για να κρατήσουν στο μυαλό τους ζωντανά τα ερεθίσματα που έλαβαν από την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο Σταγονούλης», ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκει τη διασαφήνιση βασικών εννοιών σχετικά με το νερό και τη διαχείριση του, την κατανόηση περιβαλλοντικών αξιών, την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικών ευαισθησιών που μπορούν να μετουσιωθούν σε πρωτοβουλία και δράση από τη νέα γενιά.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης στη νέα γενιά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική χρήση και την ανάγκη προστασίας των υδατικών πόρων, συνδέοντας έννοιες, όπως «ποιότητα ζωής», «πολιτισμός», «αλληλεγγύη» και «υπευθυνότητα» ως βασικές συνιστώσες ανάπτυξης του πολιτισμού του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα παιδιά γνωρίζοντας τη μεγάλη διαδρομή που κάνει καθημερινά το νερό για να έρχεται αδιάλειπτα στη βρύση μας και να απολαμβάνουμε κάθε σταγόνα του, αντιλαμβάνονται την επίπονη και μακροχρόνια προσπάθεια του ανθρώπου σε όλες τις φάσεις της ιστορικής του εξέλιξης να το εξασφαλίσει, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και νέες μεθόδους που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του και προστατεύουν το περιβάλλον.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα το έχουν παρακολουθήσει πάνω 200.000 μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ευρύτερη περιοχής της Αττικής και κάθε χρόνο όλο και περισσότερα σχολεία επιδεικνύουν ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουν.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Διαγωνισμοί, δώρα και τα πάντα για το παιδί και την οικογένεια!

v